ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPRINGKUSSENVERHUUR ZEEWOLDE

Springkussenverhuur Zeewolde is onderdeel van FPS Groep V.O.F. Deze huurvoorwaarden zijn als aanvulling op de algemene voorwaarden van FPS Groep V.O.F.

BEGRIPPEN
Verklaring van de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen:
FPS Groep, volledig genoemd FPS Groep V.O.F.: De eigenaar van Springkussenverhuur Zeewolde

Huurder: Ieder rechtspersoon, vereniging, stichting dan wel natuurlijk persoon aan wie FPS Groep materialen verhuurt dan wel met wie FPS Groep een huurovereenkomst aangaat of met wie FPS Groep in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een huurovereenkomst.

Overeenkomst: Iedere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen huurder en FPS Groep,
alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding van de huurovereenkomst.

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door FPS Groep, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

VERANTWOORDELIJKHEDEN HUURDER

 1. De huurder dient te zorgen voor stroomvoorziening. De ondergrond dient schoon te zijn en vlak, tevens dient deze te worden gecontroleerd zodat er geen scherpe voorwerpen/materialen aanwezig zijn. Huurder dient ervoor te zorgen dat het springkussen niet langdurig in volle zon wordt geplaatst maar zoveel mogelijk in de schaduw wordt opgesteld.
 2. Tijdens het gebruik van de gehuurde/geplaatste artikelen door kinderen tot en met een leeftijd van elf jaar dient te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.
 3. De huurder is verantwoordelijk dat de gebruikers (de kinderen) GEEN schoenen dragen, GEEN scherpe voorwerpen (sleutels/mes/speelgoed/etc.) bij zich hebben, GEEN eten en/of drinken bij zich hebben of consumeren of iets anders wat tot schade en gevaarlijke situaties kan leiden wanneer zij de toestellen/artikelen betreden.
 4. De springkussens dienen schoon en droog te blijven: er mag geen confetti, bellenblaas etc. worden gebruikt in en om het springkussen. De huurder is volledig verantwoordelijk voor elke schade aan het gehuurde object en dient bij nalatigheid de onkosten voor reparatie of schoonmaak volledig te vergoeden.
 5. Gebruik van de artikelen van FPS Groep is altijd en geheel op eigen risico van de huurder. FPS Groep kan nooit en onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor schade/blessure/ander leed als gevolg van het gebruik van de gehuurde/geplaatste artikelen.
 6. Het springkussen mag tijdens gebruik niet worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk dat de gehuurde / geplaatste artikelen droog en in goede staat wordt teruggeven. Bij onweer en hevige wind dient huurder het toestel tijdelijk leeg te laten lopen om schade te voorkomen. Ook dienen de gehuurde artikelen dan direct droog gestald te worden.
 7. Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan het springkussen langer dan 3 uur achter elkaar te gebruiken. Na 3 uur gebruik dient het springkussen ten minste 15 minuten uitgezet te worden.
 8. Het is niet toegestaan om het gehuurde voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het verkopen van goederen op het springkussen.

VERANTWOORDELIJKHEID FPS GROEP:

 1. FPS Groep bespreekt voor aanvang van de huurperiode met de huurder in welke situatie het springkussen geplaatst dient te worden. FPS Groep dient hierbij correcte informatie te geven over de veiligheidsvoorschriften voor de specifieke situatie.
 2. Voor correcte plaatsing van het springkussen dient FPS Groep de huurder te faciliteren met de juiste accessoires, zoals haringen, zandzakken of stroomhaspels, zodat het springkussen op de juiste wijze geplaatst kan worden.
 3. FPS Groep vraagt voor aanvang na of de veiligheidsvoorschriften uit de algemene voorwaarden bekend zijn bij de huurder. Bij het plaatsen van de handtekening op de huurovereenkomst is huurder ervoor verantwoordelijk dat deze verder worden nagestreefd.

SCHADE, DEFECTEN EN DIEFSTAL

 1. De huurder betaalt voordat de artikelen geplaatst worden een borg, waarvan de hoogte is vastgesteld in de huurovereenkomst. FPS Groep controleert het retour gebrachte object binnen 7 werkdagen. Indien alles in originele staat geretourneerd is wordt het borgbedrag op de opgegeven bankrekening teruggestort. Bij (verborgen) gebreken of schade worden de kosten in rekening gebracht, waarbij de borg verrekend zal worden.
 2. Indien er bij het in gebruik nemen van het springkussen een defect aan het gehuurde object geconstateerd wordt dient dit direct telefonisch aan FPS Groep gemeld te worden, waarbij de voicemail wordt ingesproken indien de oproep niet direct beantwoord wordt. Dit kan tot 2 uur na ophalen van het springkussen. Hierna zijn de schades of defecten voor uw rekening.
 3. De huurder is tijdens de huurperiode te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal van de gehuurde/geplaatste artikelen, ongeacht wie hier schuld aan heeft. Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u FPS Groep onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen, waarbij de voicemail wordt ingesproken indien de oproep niet direct beantwoord wordt
 4. Indien er tijdens de huurperiode schade(s) aan het gehuurde ontstaan dient de huurder deze te vergoeden tegen de actuele tarieven, die genoemd staan op de website.

ANNULERING
16a. Annulering tot 48 uur voor de huurperiode is geheel kosteloos. Wanneer huurder 48 tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert is 50% van het verhuurbedrag als annuleringskosten verschuldigd. Indien huurder korter dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De kosten worden berekend over de gehele huurperiode inclusief het eventueel gehuurde van extra’s zoals een haspel. De verschuldigde annuleringskosten gelden niet wanneer gebruik gemaakt wordt van de ‘mooi-weer-garantie’ zoals genoemd in 16b.

16b. Voor alle springkussens geldt een ‘mooi-weer-garantie’, wanneer het object wordt gehuurd voor
buitengebruik. Indien het KNMI een code (geel, oranje of rood) afgeeft voor gevaarlijk weer binnen de huurperiode voor de betreffende provincie wordt de reservering kosteloos ontbonden. Mocht er 24 uur voor aanvang van de huurperiode zware regenval en/of windstoten worden verwacht zonder waarschuwingscodes van het KNMI kan in overleg en na expliciete toezegging van FPS Groep de reservering alsnog kosteloos worden geannuleerd.

 1. FPS Groep heeft te allen tijden het recht een overeenkomst te ontbinden. Uiteraard is de huurder dan geen kosten aan FPS Groep verschuldigd. FPS Groep kan in dit geval ook nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of derving door het niet (tijdig) leveren van het gehuurde.

BETALING

 1. De betaling voor de gehuurde artikelen dient contant of per pin te gebeuren bij ophalen. Alleen in overleg kan FPS Groep een betaling op factuur afstemmen. Indien de betalingstermijn verstrijkt stuurt FPS Groep maximaal 2 betalingsherinneringen. Wanneer de huurder hierna in gebreke blijft zal er een aanmaning worden verstuurd waarbij administratiekosten ter hoogte van €50,- in rekening worden gebracht. Blijft de huurder hierna alsnog in gebreke geeft FPS Groep de betaling uit handen aan een incassobureau en zijn alle extra gemaakte kosten voor rekening van de huurder. Dit is eveneens van toepassing wanneer huurder in gebreke blijft achteraf geconstateerde schade of schoonmaak te vergoeden aan FPS Groep.
 2. Kortingscodes zijn alleen geldig op de springkussens en niet op bijvoorbeeld de borg, accessoires of dienstverlening zoals transport.

ALGEMEEN

 1. Op alle met FPS Groep gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wanneer een situatie ontstaat waarin FPS Groep en huurder geen overeenstemming bereiken kan een geschil aan de geschillencommissie via het ODR platform worden voorgelegd. Website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Bij het aangaan van de huurovereenkomst (betaling) stemt de huurder automatisch in met deze
  bovengenoemde voorwaarden. Uw factuur is uw huurovereenkomst.